Su kodu MINUS15 visiems konstruktoriams taikoma 15% nuolaida!

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos
  1. MB „Proto labirintas“, juridinio asmens kodas 305890199 (toliau – „Pardavėjas“), rūpinasi elektroninės parduotuvės, kliento (pirkėjo) ir internetinės svetainės www.protolabirintas.lt (toliau – „Svetainė“) naudotoju (toliau – „Jūs“ arba „Naudotojai“) duomenų saugumu ir privatumu.
  2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Pardavėjo klientų (įskaitant ir Jus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką.
  3. Naudodamiesi Svetaine, užsisakydami prekes bei suteikdami Pardavėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Naudotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai prieš užsakymo pateikimą arba registruodamiesi Svetainėje po šios politikos tekstu pažymi varnelę. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo naudojimosi metu.
  4. Pardavėjas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis laikosi bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijos rekomendacijose ar nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
 2. Sąvokos
  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
   1. Pirkėjo vardas ir pavardė.
   2. Pirkėjo kontaktiniai duomenys (elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir adresas).
   3. Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys.
   4. Prekes atsiimančio asmens vardas ir pavardė.
   5. Pirkėjo pristatymo duomenys – adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo.
   6. Svetainėje atlikto užsakymo informacija (pavyzdžiui, prekės pavadinimas, jų kiekis).
   7. Svetainėje atliktų Jūsų užsakymų istorija.
   8. Kiti viešai prieinami duomenys, kuriais Jūs pasidalinote lankydamiesi Svetainėje.
  2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko Pardavėjas.
  3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, archyvavimas, ištrynimas.
  5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  6. Duomenų valdytojas – MB „Proto labirintas“, juridinio asmens kodas 305890199, adresas Švento Antano gatvė 46-1, LT-13264, Didžiasalio k., Vilniaus raj.
  7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų naudojamame įrenginyje.
  8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 3. Duomenų rinkimas, naudojimas ir tvarkymas
  1. Įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi ir (arba) užsisakydami prekes iš Pardavėjo.
  2. Įmonė renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate naudodamiesi Svetaine, t.y. šie duomenys yra automatiškai pateikiami iš Jūsų naudojamų įrenginių: IP adresai, laikai, naudojamos naršyklės informacija ir panašiai.
  3. Pardavėjas Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:
   1. Prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui.
   2. Pardavėjo klientų identifikavimui Pardavėjo informacinėse sistemose.
   3. Paskyros registravimui ir palaikymui.
   4. Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją.
   5. Atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas.
   6. Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint išankstinį sutikimą).
   7. Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti elektroninės parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį naudojantis Svetaine.
   8. Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.
  4. Pardavėjas užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais.
  5. Saugojimo terminai
   1. 3.1 punkte Jūsų asmens duomenys yra saugomi Pardavėjo ir Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (užsakymų vykdymo metu) ir pirkėjų rekvizitai sąskaitose saugomi dešimt metų nuo jų išrašymo datos.
   2. 3.2 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi iki vienerių metų nuo jų pateikimo. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jeigu yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
   3. Jeigu 18 (aštuoniolika) mėnesių nebūnate aktyvus Svetainėje, Jūsų paskyra ir susiję asmens duomenys yra ištrinami.
   4. Jūs taip pat galite pareikalauti, kad jūsų paskyra būtų panaikinta.
 4. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
  1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai Duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  2. Pardavėjas gali pateikti asmens duomenis savo Duomenų tvarkytojams, kurie teikia Pardavėjui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Pardavėjo vardu. Tokie Pardavėjo pasirinkti asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Pardavėjo nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Pardavėjo įsipareigojimus. Pardavėjas bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina jų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.
  3. Pardavėjas gali teikti asmens duomenis atsakydamas į teismo arba valstybinių institucijų prašymus, bet tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  4. Svetainėje yra naudojamas reCAPTCHA įsitikinti ar Svetaine nesinaudoja automatizuotos sistemos. Prašome susipažinti su Google privatumo politika ir paslaugų teikimo sąlygomis.
 5. Duomenų subjekto teisės
  1. Jūs turite šias teises:
   1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
   2. Reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis.
   3. Reikalauti papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis.
   4. Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu:
    1. Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi.
    2. Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
    3. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
    4. Kitais Reglamente nustatytais pagrindais.
   5. Reikalauti, kad Pardavėjas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
   6. Nesutikti su duomenų tvarkymu.
   7. Pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
  2. Jūs norėdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti laisvos formos paklausimą ar prašymą elektroniniu paštu ([email protected]). Pardavėjas gali paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas ar pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją, kuri reikalinga Jūsų tapatybės patvirtinimui, siekiant išvengti asmens duomenų atskleidimo neteisėtiems asmenims.
  3. Po Jūsų paklausimo ar prašymo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti atsakymą ir (arba) atlikti nurodytus veiksmus, arba informuoti Jus, kodėl atsisako juos atlikti. Laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir (arba) skaičių. Apie laikotarpio pratęsimą Pardavėjas Jus informuos per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.
 6. Slapukų politika
  1. Svetainėje gali būti naudojami slapukai, kurių pagalba Svetainė gali tam tikrą laiką prisiminti Jus, Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant joje.
  2. Jūs galite kontroliuoti slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti ar norite priimti visus slapukus ar tik tam tikrus. Tvarkyti slapukus.
  3. Jei Jūs atsisakysite mūsų slapukų, galbūt nebegalėsite naudotis kai kuriomis Svetainės dalimis arba nukentės Jūsų patirtis naudojantis ja.
 7. Baigiamosios nuostatos
  1. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.
  2. Esant poreikiui, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo politiką. Šie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos Svetainėje. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

   Krepšelis
   Krepšelis tuščias.

   Į krepšelį neįdėjote jokios prekės.